FAQ

FAQ – Alles over ZZP en meer

Vragen over ZZP? Vind hieronder het antwoord.

ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Een ZZP-er verricht arbeid op basis van „aanneming van werk‟. Aanneming van werk is: gedurende een bepaalde tijd uitvoeren van een bepaalde taak voor een bepaalde prijs. Hij/zij werkt voor eigen rekening en risico en werkt voor meerdere opdrachtgevers.
Een ZZP-er drijft een onderneming waaraan alle eisen gesteld worden die aan een normale onderneming gesteld worden, zoals inschrijving bij de KvK, het voeren van een goede administratie, eisen rond BTW etc.

Het verschil zit hem in de gezagsverhouding. Over een werknemer oefent de werkgever gezag uit. Over een ZZP-er mag een opdrachtgever geen gezag uitoefenen, de ZZP-er voert het werk voor eigen rekening en risico uit, zonder gezag en met een prijsafspraak.
Er is van tevoren afgesproken wat het werk is, hoe lang het zal duren en voor welke prijs het totale werk (de dienst) geleverd wordt. Voert de zelfstandige de dienst niet naar behoren uit dan stelt de opdrachtgever hem daarvoor persoonlijk aansprakelijk. De zelfstandige dient de onvolkomenheid voor eigen rekening en in eigen tijd te herstellen. In de prijs, die de ZZP-er in rekening brengt is één van de risico‟s die hij loopt, verdisconteerd.

Ja, een opdrachtgever kan een echte ZZP-er ook eenvoudig werk laten uitvoeren. Het werk is echter eenvoudig, zodat al snel een gezagsverhouding kan worden aangetoond. Ook als de werkzaamheden plaats vinden in het kader van een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering, vindt men dat er een gezagsverhouding is.
Als er een gezagsverhouding is, is er een dienstverband.

Het begrip gezagsverhouding is een moeilijk begrip. In de jurisprudentie wordt de gezagsverhouding gedefinieerd als “het hebben van zeggenschap over iemand anders werkinhoud en werkuitkomsten” (bron: Vogelvrij, EIM 2003). Dit is zeer moeilijk te interpreteren. Het was dankzij de VAR mogelijk voor de werkzaamheden begonnen een vrijwarend oordeel te krijgen. Met het afschaffen van de VAR in 2016 is de vrijwaring weg en wordt gezag weer relevant in het bepalen van wel of geen fictieve arbeidsverhouding.

De Nederlandse overheid vindt dit moeilijk uitvoerbaar omdat iedere interpretatie kan leiden tot verruiming c.q. vernauwing van het begrip.
Het is het duidelijkst als men vasthoudt aan het begrip ZZP-er: De ZZP-er voert de dienst uit op basis van aangenomen werk: het gedurende een bepaalde tijd uitvoeren van een bepaalde taak voor een bepaalde prijs onder volledig eigen risico en eigen beleid.
Een dienst is een vooraf omschreven werk.

VAR staat voor Verklaring Arbeids Relatie. De VAR wordt afgegeven door de belastingdienst.
Hiermee gaf de belastingdienst voor de werkzaamheden starten uitsluitsel over de status van de werkzaamheden. De VAR is per mei 2016 afgeschaft en opgevolgd door de wet DBA. Voor meer informatie zie elders op deze website en de Belastingdienst.

Nee, wettelijk gezien is hij/zij dat niet. Het is wel handig om vanuit een modelovereenkomst te werken. Opdrachtgevers kunnen het eisen en daarmee lijkt het een niet te voorkomen verplichting.

De ZZP-er wordt een modelovereenkomst aangeboden door de opdrachtgever. Alle modellen zijn te zien op de website van de Belastingdienst.

Nee, dat kunnen ze niet. Ze kunnen wel een vergelijkbaar document krijgen via de belastingdienst in Heerlen. Nadere informatie is op te vragen bij The Compliance Factory.

De ondernemers die ZZP-ers op hun bedrijf laten werken, wensen een formele vrijwaring van premies werknemersverzekeringen en loonheffing. Vanuit dat standpunt zullen zij een (eigen) modelovereenkomst kunnen voorleggen. PAS OP !! Wij zien veel modelovereenkomsten als basis gebruikt worden waarbij de zogenaamde “vrije invulling” volledig onjuiste teksten oplevert. Laat het gerust door ons controleren!
Let er daarbij op dat de opdracht duidelijk aangeeft wat het verwachte resultaat is.

Gedurende de opdracht is deze geldig. Let op bij verlengingen! Doordat veel modelovereenkomsten het totaal onduidelijke “gebruikelijke duur” als criterium bevatten, kan achteraf gesteld worden dat er te lang vanuit gegaan is dat de modelovereenkomst toegepast had mogen worden.

Nee, dat bent u niet. Tijdens een werkplekcontrole kunnen de controlerende instanties de feitelijke situatie anders beoordelen, dan waarvoor bijvoorbeeld de modelovereenkomst wordt ingezet.
Men zal de opdrachtgever (die dan als werkgever gezien zal worden) echter geen naheffingen voor loonbelastingen en werknemerspremies opleggen. Er zal coachend opgetreden worden. Echter …. de zelfstandige kan te horen krijgen dat diverse fiscale uitgangspunten onjuist zijn toegepast en dat die teruggedraaid dienen te worden. Dat kan betekenen dat er ettelijke tienduizenden euroos terugbetaald moeten worden aan de Belastingdienst omdat men niet als zelfstandige gezien wordt.

Nee, sinds 1 mei 2007 hoeven ook de werknemers uit de nieuwe EU landen (waaronder Polen) geen TWV meer te hebben.

De Arbeidsinspectie is van mening dat in dit geval geen sprake is van het verrichten van arbeid door ZZP-ers. Het is volgens de AI niet aannemelijk dat deze mensen allemaal voor eigen rekening en risico duurzaam een onderneming drijven.

Ik vind dat de plukkers zelf risico lopen, het kan best veel meer tijd kosten om de aardbeien te plukken dan ze dachten.
Het zou best kunnen dat een rechter het met u eens is. Er zijn echter duidelijke signalen dat de arbeidsinspectie bij een dergelijke constructie een boete op zal leggen, waar u tegen in beroep kunt gaan (wel eerst betalen). De uitspraak van de rechter is onzeker. Advies zou zijn dergelijke (dure) risico‟s niet te willen lopen.

Ja, dat mag. Aan Bulgaarse en Roemeense ZZP-ers worden in principe dezelfde eisen gesteld als aan EU ZZP‟ers. Ze moeten echter bij een gepland verblijf van langer dan drie maanden wel in het bezit zijn van een vergunning tot verblijf als zelfstandige. Een TWV is dan niet nodig.
Als de betreffende ZZP-er korter dan drie maanden in Nederland blijft of plant te blijven is geen VTV Zelfstandige nodig, maar WEL een TWV! Dit komt omdat de uitzondering van de vergunningplicht voor zelfstandigen in de Wav dan niet van toepassing is. De IND toetst (bij een verblijf langer dan drie maanden) of de persoon daadwerkelijk zelfstandige is en voldoende bestaansmogelijkheden heeft. Bij een verblijf korter dan drie maanden toetst CWI de aanvraag voor een TWV, waarbij – indien er sprake is van een echte zelfstandige – geen toetsing op het prioriteit genietend aanbod plaats zal vinden.

Hij heeft leveringsvoorwaarden, een overeenkomst met mij, staat bij de KvK ingeschreven, heeft een BTW nummer en we werken met een modelovereenkomst. Hij neemt het werk per oppervlakte eenheid aan. Kan ik alsnog in de problemen komen?
Ja, dat kan. De arbeidsinspectie kan bij onderzoek concluderen dat er toch een gezagsverhouding bestaat of dat het tarief van de ZZP-er leidt tot verdiensten die onder het minimumloon liggen.

De overheid zal u als werkgever aanmerken. De betreffende “ZZP-er” voert immers opdrachten uit en is er een gezagsverhouding (en dus een dienstverband).

Onder deze richtlijn wordt het vrij verkeer van diensten geregeld. Bedrijven uit alle EU landen mogen vrij hun diensten aanbieden in andere EU landen. Ze moeten zich wel aan een aantal regels houden in het land waar de diensten uitgevoerd worden.

Het loon conform de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag. Als er een algemeen verbindend verklaarde CAO van toepassing is, dient deze nageleefd te worden.

Nee, men ziet dit dan als een postbusonderneming. De dienstverlener moet minimaal 25 % tot 33 % van de omzet in het vestigingsland genereren.

Opdrachtgevers verwachten (in zijn algemeenheid) van opdrachtnemers dat zij het initiatief nemen om de afspraken en de voorwaarden waaronder het werk wordt uitgevoerd goed vastleggen.

Wij helpen u graag verder, contact ons gerust.